การเดินทางออกจากการเป็นบ้า

“การเดินทางออกจากการเป็นบ้า” เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์เพื่อความเข้าใจในผู้ป่วยจิตเภท ที่ สยามเมนทิส จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณะ เกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภท (Schizophrenia) ซึ่งมีจำนวนประมาณ 600,000 คน หรือประมาณ 1% ของประชากรไทย

โรคจิตเภทเป็นโรคจิตเวชชนิดรุนแรงที่พบมากที่สุด คือประมาณร้อยละ 1 ของประชากรในโรค ผู้ป่วยมักเริ่มเป็นโรคนี้ในช่วงวัยรุ่นอายุ 14 – 16 ปี แต่กว่าจะได้รับการรักษา ก็มักจะล่วงเลยมาถึงช่วงอายุ 18 – 20 ปี ผู้ป่วยจิตเภท จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านความคิดและพฤติกรรมอย่างมาก เขาไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง เนื่องจากมีอาการประสาทหลอนและการรับรู้ความจริงที่ผิดเพี้ยนไป

นอกจากผู้ป่วยที่ต้องทุกข์ทรมานแล้ว ครอบครัวยังต้องแบกรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วย ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และภาวะวิกฤติของผู้ป่วย เช่น การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่เพิ่มความกดดันใหกับครอบครัวของผู้ป่่วย คือการต้องเผชิญกับอคติและการเลือกปฏิบัติ ที่ชุมชนและสังคมมีต่อผู้ป่วยทางจิตด้วย แนวคิดหลักของการจัดนิทรรศการและเวทีเสวนา “การเดินทางออกจากความเป็นบ้า” คือ การสร้างความเข้าใจให้กับสื่อมวลชนและผู้กำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับผู้ ป่วยจิตเภท โดยการสร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ มีประสบการณ์ตรงจากการพูดคุย พบปะ กับผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษาและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเป็น ปรกติ

นิทรรศการและเวทีเสวนาเรื่อง
“การเดินทางออกจาการเป็นบ้า”

jom10 jom13 jom14 jom11 jom12 jom6

นายอนุทิน ชาญวีระกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข สื่อมวลชน และแขกรับเชิญหลายร้อยคน มาร่วมเสวนากับคุณเครือวัลย์ เที่ยงธรรม ผู้เขียนหนังสือเรื่อง “ห้องสงบอารมณ์: การเดินทางออกจากการเป็นบ้า” ซึ่งแปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Quiet Room: A Journey out of the Torment of Madness” เขียนโดย ลอรี ชิลเลอร์ ซึ่งเป็นผู้ป่วยจิตเภทที่ได้รับการรักษา และได้เขียนหนึงสือเรื่องนี้ เพื่อเล่าถึงประสบการณ์ของการเป็นผู้ป่วยจิตเภท ที่ได้รับการรักษาจนกลับเข้ามาอยู่ในสังคมได้เป็นปรกติ

ผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทำให้เรื่องของผู้ป่วยจิตเภทได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้ป่วยจิตเภท และให้การสนับสนุนในการผลักดันกฏหมายผู้ป่วยจิตเวชเข้าสู่การพิจารณาของสภา ผู้แทนราษฏร

นิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยจิตเภท

การจัดนิทรรศการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนโดย มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา เครือข่าย Thai Familylink และบริษัท Janssen-Cilag