บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก โครงการ CSR เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กไทย

“บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก” เป็นโครงการเพื่อสังคมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า “บรีส”ภายใต้ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ซึ่งมี บริษัท สยามเมนทิส จำกัด เป็นที่ปรึกษาและทำหน้าที่บริหารโครงการระหว่างปี 2553 – 2555 

ในฐานะที่ปรึกษา สยามเมนทิส ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนาเด็กและเยาวชน จนสามารถออกแบบโครงการที่ขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเด็กไทยที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายกว่า 1.5 แสนคนจากทั่วประเทศให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตได้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ ในระยะเวลาเพียง 3 ปี

ด้วยความเชื่อที่ว่าโครงการ CSR สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้เกิดขึ้นกับสังคมพร้อมไปกับส่งเสริมคุณค่าของแบรนด์ ในโครงการ “บรีส ป.ปลายเปลี่ยนโลก” เราจึงไม่เพียงพัฒนาโครงการด้วยการหาทางออกให้กับปัญหาและความต้องการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเท่านั้น หากในเวลาเดียวกันยังสามารถสื่อสารแบรนด์และส่งผ่านปรัชญาของบรีส “กล้าเลอะ ยิ่งเยอะประสบการณ์” ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในโครงการ

จากการเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กและคุณครู  พร้อมกับจุดประกายการพัฒนาทักษะชีวิตโดยใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังเด็กให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ เปิดโอกาสให้เด็กลงมือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงรอบตัวทั้งในโรงเรียนและในชุมชน ผ่านโครงการจิตอาสา ที่เด็กริเริ่ม ลงมือทำและลองผิดลองถูก ภายใต้แนวคิด “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน” จนเกิดการเรียนรู้ที่ทรงพลัง ทำให้เด็กกล้าคิด กล้าลงมือทำ และเชื่อมั่นในศักยภาพและคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ซึ่งเราเชื่อว่าสำหรับเด็กวัย 9-12 ปีที่กำลังย่างเข้าสู่การเป็นวัยรุ่น สิ่งนี้จะเป็นเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆสามารถรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคต

เราในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ยังได้ทำงานอย่างต่อเนื่องกับโรงเรียนซึ่งเป็นภาคี มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลความคิด กระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมพลังเด็ก (empower) ให้กับคุณครูและเด็กในโรงเรียนต้นแบบ ตลอดจนให้คำปรึกษา ติดตามและประเมินผล จนสามารถสร้างต้นแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกับโรงเรียน 78 แห่งในทุกจังหวัด  ที่ปัจุบันขยายผลไปสู่โรงเรียนในเครือข่ายแล้ว กว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศ

ตลอดระยะเวลา 3 ปีของโครงการ  เรายังได้ทำงานสื่อสารและขยายผลแนวคิดโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลิตชิ้นงานสื่อสารเพื่อจุดประกายให้ผู้ใหญ่เห็นถึงศักยภาพของเด็ก และเด็กๆได้ลงมือทำ พร้อมกับเรียนรู้ทักษะชีวิต ที่จะเสริมให้เขาเข้มแข็งและเกิดความเชื่อมั่น  อาทิ งานครั้งประวัติศาสตร์ในการรวมพลอาสาสมัครเด็กในงาน “บรีส คิดส์ ฟอร์ คิดส์ เดย์ รวมพลังอาสาสมัครเด็ก เพื่อนช่วยเพื่อน” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการรวมพลอาสาสมัครเด็กครั้งใหญ่ที่สุด กว่า 1,000 คนเพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ที่อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพฯ  เป็นต้น

ตลอดระยะเวลา 3 ปีของโครงการ  เรายังได้ทำงานสื่อสารและขยายผลแนวคิดโครงการผ่านกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลิตชิ้นงานสื่อสารเพื่อจุดประกายให้ผู้ใหญ่เห็นถึงศักยภาพของเด็ก และเด็กๆได้ลงมือทำ พร้อมกับเรียนรู้ทักษะชีวิต ที่จะเสริมให้เขาเข้มแข็งและเกิดความเชื่อมั่น  อาทิ งานครั้งประวัติศาสตร์ในการรวมพลอาสาสมัครเด็กในงาน “บรีส คิดส์ ฟอร์ คิดส์ เดย์ รวมพลังอาสาสมัครเด็ก เพื่อนช่วยเพื่อน” เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการรวมพลอาสาสมัครเด็กครั้งใหญ่ที่สุด กว่า 1,000 คนเพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน ที่อุทยานเบญจสิริ กรุงเทพฯ  เป็นต้น