About us

เราเชื่อมั่นในพลังของการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์ เราเชื่อว่าด้วยสองสิ่งนี้ สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้

บริษัท สยามเมนทิส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2002 เราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าที่เป็นองค์กรภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานภาคสังคม ต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยความสามารถด้านการออกแบบการเรียนรู้ การสื่อสาร การพัฒนาโครงการ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เราทำงานวิจัยเพื่อสืบค้นปัญหา และ พัฒนา Intervention เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาวะของเด็กปฐมวัย รวมกับสถาบันวิชาการในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เราทำโครงการสื่อสารเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศหลายแห่ง สามารถสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ดึงดูดผู้เรียนอันเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ชัดและตรงจุด

เราเชื่อว่าองค์กรภาคธุรกิจสามารถช่วยผลักดันสังคมให้เปลี่ยนแปลงไปในวิถีที่คนส่วนใหญ่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยความเชื่อนี้ เราใช้เวลากว่า 10 ปี ทำงานร่วมกับองค์กรธุรกิจที่เป็นลูกค้าของเราจนได้ผลเป็นโครงการ CSR (Corporate Social Responsibility) ที่โดดเด่น เป็นนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และ มี Impact สร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริง

และในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่สังคมไทยเริ่มมองเห็นผลกระทบของการจัดการศึกษา เราได้ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมด้านการศึกษา จากทุนสนับสนุนขององค์กรธุรกิจ เพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับโรงเรียนในประเทศไทย

เราได้ทำงานกับคุณครูหลายร้อยคน นักเรียนหลายหมื่น จากโรงเรียนหลายขนาด หลากบริบท เราทำงานกับผู้บริหารการศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ที่สถาบันการศึกษานั้นตั้งอยู่ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

แนวคิดของโครงการ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้ครูและนักเรียนที่เข้าร่วม แนวทางการจัดการเรียนรู้และจัดทำแผนการสอนของเราช่วยให้ครูสอนได้ผลดียิ่งขึ้น Workshop หลากรูปแบบที่จัดอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มขีดความสามารถให้คุณครู ไม่เพียงด้านวิชาการ ทักษะการสอน แต่ยังช่วยให้ครูก้าวข้ามความเคยชินของการสอนแบบเดิมสู่การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ได้สำเร็จ ครูสามารถปรับบทบาทเป็น Facilitator ที่สนับสนุนให้ลูกศิษย์เรียนรู้และพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง

นักเรียนรู้วิธีสืบค้นและสร้างความรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูสามารถจัดการบทเรียนและออกแบบการสอนได้อย่างสนุกสนาน มีประสิทธิผล ห้องเรียนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ที่ยืดหยุ่น ใช้งานเหมาะสมกับการเรียนรู้แบบใหม่ การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุก และเสริมพลังให้กับทั้งผู้สอนและผู้เรียน แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

นอกจากโครงการในโรงเรียน เรายังพัฒนา Web Application ที่ช่วยให้เด็กระดับมัธยมค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ ซึ่งมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 1.6 ล้านคน และ Workshop สำหรับครูแนะแนว ที่มีคุณครูเข้าร่วมแล้วกว่า 1,600 คน

ขณะนี้ นวัตกรรมดังกล่าว ซึ่งเคยเข้าถึงได้เฉพาะครู นักเรียนที่เข้าร่วมการพัฒนาต้นแบบ ได้รับการพัฒนาเป็นหลักสูตรพร้อมให้ผู้สนใจได้เรียนรู้

และด้วยการเรียนรู้..เราทุกคนจะเติบโต