ผู้ว่าฯ กรุงเทพฯ เปิดตัวโครงการ “เด็กกรุงเทพแข็งแรง ฉลาด สดใส”

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว พบกัน จันทร์ละหน คนกับข่าว เรื่อง โครงการ ?เด็กกรุงเทพฯ แข็งแรง ฉลาดสดใส โดยมี นายสมภพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. และ ดร.สุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ ผู้แทนจากสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลง ณ ศาลาประชาคมชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6

กรุงเทพมหานคร โดยกองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย ได้จัดโครงการ “เด็กกรุงเทพแข็งแรง ฉลาด สดใส” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง สามารถเลี้ยงบุตรหลานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง ของเด็กในวัย 6-24 เดือนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยในเบื้องต้นจะนำร่องทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 ชุมชน ซึ่งคาดว่ามีเด็กอายุระหว่าง 6-24 เดือน ประมาณ 10,171 คน โดยกิจกรรมสำคัญแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ

ส่วน ที่ 1 เป็นการพัฒนาจัดทำเครื่องมือและสื่อความรู้ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการให้อาหารเสริม พัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 6-24 เดือน อาทิ สื่อความรู้ด้านการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ตำรับอาหารสำหรับเด็กแรกเกิด คู่มือการแนะนำการใช้สื่อต่างๆ ฯลฯ

ส่วน ที่ 2 เป็นการอบรมสัมมนาแพทย์ พยาบาลของศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 68 ศูนย์ รวม 138 คน และอาสาสมัครสาธารณสุข จาก 500 ชุมชน ประมาณ 1,200 คน

ส่วน ที่ 3 เป็นการติดตามและประเมินผลกิจกรรมทั้ง 2 ส่วนภายหลังเสร็จสิ้นแล้ว และมอบหมายให้อาสาสมัครสาธารณสุขนำสื่อความรู้ที่ได้จากการพัฒนาแล้วไปเผย แพร่ให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวกลุ่มเป้าหมายต่อไป

ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เด็กในช่วงตั้งแต่แรกเกิดถึง 24 เดือน หรือ 2 ขวบ เป็นช่วงที่สมองของเด็กมีการเจริญเติบโตมากที่สุด เด็กในช่วงนี้จึงควรได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี และได้รับการเอาใจใส่ แต่ปัจจุบันยังมีเด็กจำนวนมากที่ไม่ได้รับสารอาหารอย่างเหมาะสมและขาดการกระ ตุ้นพัฒนาการตามวัย อาจเนื่องจากปัจจุบันผู้เลี้ยงดูไม่เห็นความสำคัญและขาดความรู้ ความใส่ใจ

โครงการเด็กกรุงเทพแข็งแรง ฉลาด สดใสจะเป็นโครงการที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของผู้ เลี้ยงในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แม่ ย่า ยาย ซึ่งเป็นผู้มีส่วนกำหนดภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กโดยตรง รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในชุมชนให้มีความเข้าใจความสำคัญของโครงการเพื่อร่วมผลักดัน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูต่อไป

จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เยี่ยมชม นิทรรศการสานต่อพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทางด้านการเลี้ยงดูเด็กเล็กในวัยทารก ถึง 2 4 เดือน และลงพื้นที่ในชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เพื่อมอบสื่อตามโครงการฯ ให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กจาก 5 ครอบครัวในชุมชนดังกล่าว