สื่อสารการจัดการ Green Campus มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร มุ่งสร้างพื้นที่สีเขียวที่เหมาะแก่การเรียนรู้ และไม่สร้างมลภาวะให้กับชุมชนข้างเคียง ในฐานะที่ปรึกษาด้านการสื่อสารของมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัทสยามเมนทิสจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Press Tour เพื่อสื่อสารความเป็น Green Campus ของมหิดล ศาลายาให้คนภายนอกได้รับรู้ โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากสื่อมวลชนสายการศึกษาและสิ่งแวดล้อม