อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร โครงการ “เด็กกรุงเทพ แข็งแรง ฉลาด สดใส”

อาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) เป็นกลไกสำคัญที่จะทำหน้าที่สร้างความเข้าใจ และช่วยโน้มน้าวผู้เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งได้แก่ คุณยายคุณย่าทั้งหลายใน 500 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร ให้เปลี่ยนแปลงวิธีการเตรียมอาหารและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเลี้ยงเด็ก บริษัท สยามเมนทิส จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,200 คน ให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโครงการ วิธีการใช้วัสดุสื่อสาร และสร้างให้เกิดแรงจูงใจที่จะทำหน้าที่อันสำคัญนี้ การฝึกอบรม อสส. จัดขึ้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อเดือนมีนาคม 2550

ประเทศไทยมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) อยู่ทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย อสส. จำนวน 4 ล้านคนนี้ ช่วยทำหน้าที่ในการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน ช่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น และช่วยงานต่าง ๆ ในศูนย์สุขภาพ เยี่ยมเยียนครัวเรือนในชุมชน ทำงานเก็บข้อมูล เครือข่ายที่เข้มแข็งนี้ ช่วยให้ประเทศไทยสามารถตรวจพบและควบคุมการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเป็นที่คาดหวังว่า อสส. จะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหลักในโครงการ เพราะ อสส. เป็นผู้ที่ใกล้ชิดและเข้าถึงสมาชิกในชุมชน อสส. จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้เลี้ยงดูเด็กได้ การเยี่ยมเยียนอย่างสมำ่เสมอและการให้กำลังใจของอสส จะมีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และวิธีการเลี้ยงดูของคุณยายคุณย่า ที่มีวิถีการปฏิบัติและความเชื่อเดิม ที่ต้องเปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่มาของการจัดอบรม อสส. ซึ่งแบ่งออกเป็น 10 รุ่น

สื่อสารอย่างไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

สยามเมนทิส รับผิดชอบการอบรม อสส. ในหัวข้อเรื่องการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ อสส. ก่อนลงทำงานสื่อสารเรื่องนี้กับชุมชนของตนเอง

เราใช้กระบวนการจัดการอบรมแบบมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ อสส. ได้ทำความเข้าใจเรื่องหลักสำคัญของการสื่อสาร และฝึกทดลองใช้สื่อความรู้ชนิดต่างๆ เพื่อจูงใจและให้ความรู้แก่ผู้เลี้ยงดูเด็ก อสส.ต่างสะท้อนว่า สื่อความรู้ชุดนี้ เข้าใจง่าย รูปแบบน่าสนใจและเหมาะแก่การใช้งาน รวมทั้งมีภาพประกอบและสีสันสวยงาม

เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม อสส.ต่างมีกำลังใจเต็มที่ในการลงทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้เลี้ยงดูเด็ก เพื่อให้เด็กกรุงเทพฯ ลูกหลานเรา ฉลาด แข็งแรง

 

img_3372 img_5933 img_6193 img_6229 img_6336 img_6411