อีสท์วอเตอร์ “หุ้มปก” กรุงเทพธุรกิจ

เนื่องในโอกาสที่ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ จำกัด (มหาขน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ได้ ทำพิธีเปิดอาคาร อีสท์ วอเตอร์ อย่างเป็นทางการ อีสท์วอเตอร์ ได้มอบหมายให้ บริษัท สยามเมนทิส จำกัด จัดทำชิ้นงานโฆษณาพิเศษ ทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 4 หน้า ซึ่งจะเป็นปกหุ้ม หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2551และหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม

การจัดทำชิ้นงานสื่อสารดังกล่าว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของอีสท์ วอเตอร์ ที่มีหน้าที่ในการจัดหาน้ำให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคและบริโภคในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนภาคตะวันออก

ตลอดเวลา 15 ปีของการดำเนินงาน อีสท์ วอเตอร์ ได้สูบส่งน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดย ไม่มีวันหยุด อีสท์ วอเตอร์ ได้ลงทุนกว่า 6,000 ล้านบาท เพื่อพัฒนาเครือข่ายท่อสูบส่งน้ำ หรือ Water Grid ความยาวกว่า 324 กิโลเมตร รวมทั้งระบบควบคุมเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการน้ำที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 12% ต่อปี

ภาครัฐได้รับผลตอบแทนในรูปภาษีและเงินปันผลกว่า 3,000 ล้านบาท รวมทั้งได้ประหยัดงบประมาณในการลงทุนสร้างระบบ Water Grid ดังกล่าว ส่วนผู้ใช้น้ำ ก็ได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และทันการ โดยมีอัตราค่าน้ำที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่นักลงทุนก็ได้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ในรูปของเงินปันผล

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า อีสท์ วอเตอร์ เป็นตัวอย่างของการจัดองค์กร ที่ช่วยให้นำการบริหารแบบมืออาชีพที่มีธรรมภิบาล และกลไกตลาดทุน มาช่วยในการจัดการและพัฒนาสาธารณูปโภคได้อย่างลงตัว

อ่านรายละเอียดได้จากหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ และในหนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์