โครงการโภชนาการ “เด็กกรุงเทพ แข็งแรง ฉลาด สดใส”

บริษัท สยามเมนทิส จำกัด ได้รับมอบหมายจากกรุงเทพมหานคร ให้นำเอานำเอาผลการวิจัย แผนสื่อสารและวัสดุสื่อสาร จากโครงการ “624” ซึ่งเกิดจากงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เลี้ยงดูเด็ก ในพื้นที่ 500 ชุมชนของกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งแรก ที่เห็นความสำคัญของโภชนาการของเด็ก ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายคุณภาพชีวิตของกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้จัดทำโครงการ “เด็กกรุงเทพ แข็งแรง ฉลาด สดใส” เพื่อปรับปรุงภาวะโภชนาการของเด็กกรุงเทพใน 500 ชุมชน

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ “เด็กกรุงเทพ แข็งแรง ฉลาด สดใส” ในกรุงเทพคือ แม่ ย่า ยาย และผู้เลี้ยงดูเด็ก

แม่ในกรุงเทพมหานคร ก็เหมือนกับแม่ที่ทำงานในภาคอื่นของประเทศไทย ซึ่งจำเป็นต้องกลับไปทำงานต่อไม่นานนักหลังคลอด และให้ลูกอยู่ในความดูแลของยายย่า นอกจากกลุ่มยายย่าแล้ว วัสดุสื่อสารที่ออกแบบมาเป็น Intervention ก็สามารถนำมาปรับใช้งานกับผู้เลี้ยงดูเด็กในสถานดูแลเด็กเล็กได้เช่น เดียวกัน

สยามเมนทิส เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและผลิตวัสดุสื่อสารสำหรับโครงการ “เด็กกรุงเทพ แข็งแรง ฉลาด สดใส” ให้กับกรุงเทพมหานคร เราได้ปรับปรุงรูปแบบและแก้ไขเนื้อหาบางส่วนจากต้นฉบับของโครงการ “624” เพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเมืองใหญ่

1 6 4 5 poster 1 3

กรุงเทพมหานคร ยังมีเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) ที่เข้มแข็งในทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ซึ่ง อสส. เหล่านี้เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันโครงการสาธารณสุขต่าง ๆ

นอกเหนือจากการผลิตวัสดุสื่อสารแล้ว สยามเมนทิส ร่วมกับ สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหลักสูตรและดำเนินการอบรม อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 1,200 คนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และการใช้งานวัสดุสื่อสาร เพื่อที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

menu6-24-1 menu6-24-7 menu6-24-20