โครงการ CSR เชฟรอน: เปลี่ยนเมืองไทยให้สดใสขึ้น ทีละวัน ทีละชุมชน

โครงการ CSR โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน เป็นโครงการ CSR ในโรงเรียนที่เริ่มต้นขึ้นแมื่อปี 2551 โดยเชฟรอนประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนและครูในโรงเรียนเครือข่ายดำเนินกิจกรรมการลดขยะใน โรงเรียนและชุมชน โครงการ โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน มีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนโรงเรียนในเครือข่าย ให้ครบ 84 โรงเรียนในปี พ.ศ. 2554

สยามเมนทิส ได้รับมอบหมายให้สื่อสาร  โครงการ CSR โรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน เพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการ จุดประกายความคิดเกี่ยวกับการลดปริมาณขยะ โดยการลดขยะตั้งแต่ต้นทาง การเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ และการหมุนเวียนขยะ (Reduce, Reuse, Recycle)

เราผลิตโฆษณาโทรทัศน์ ความยาว 45 วินาที เรื่อง “Big Impact” ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จ ของนักเรียนและครูในโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน ที่สามารถสร้างความเข้าใจและผลักดันจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของชุมชน ที่นำไปสู่การลดปริมาณขยะด้วยวิธีการต่าง ๆ

เริ่มที่โรงเรียน เปลี่ยนทั้งชุมชน

  • โรงเรียนบ้านนาวง และโรงเรียนอนุบาลพิจิตร นักเรียนช่วยกันหว่านล้อมให้แม่ค้าบริเวณโรงเรียน หันมาใช้กระทงใบตอง แทนการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม
  • โรงเรียนวัดไทรใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นักเรียนช่วยกันเก็บเศษเทียน เพื่อหลอมกลับมาใช้ใหม่ และทำโคมเทียนจากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว
  • โรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา นักเรียนและชุมชนร่วมกันทำความสะอาดหาดทรายใกล้ชุมชน โดยร่วมกันเก็บขยะ และคัดแยกขยะเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือหมุนเวียนขยะ

พลังเล็ก ๆ เหล่านี้แหละ ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงเมืองไทยให้สดใสขึ้น ทีละวัน ทีละชุมชน

โฆษณา CSR เรื่อง “Big Impact” เริ่มถ่ายทำในพื้นที่โครงการช่วงปลายเดือนกรกฎาคม และเริ่มออกอากาศกลางเดือนสิงหาคม 2553