สื่อสารความเปลี่ยนแปลงที่ อีสท์ วอเตอร์

อีสท์ วอเตอร์ (EASTW) หรือ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่จัดหาน้ำดิบเพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมและครัวเรือนในภาคตะวัน ออก กว่า 15 ปีของการดำเนินงาน อีสท์ วอเตอร์ได้จัดหาและสูบส่งน้ำ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนภาคตะวันออกโดยไม่มีวัน หยุด

สยามเมนทิส รับผิดชอบในการออกแบบอัตลักษณ์องค์กร และดำเนินงานสื่อสารองค์กรให้กับอีสท์ วอเตอร์ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ทางธุรกิจของอีสท์ วอเตอร์ ที่จะขยายขอบเขตธุรกิจจากการขนส่งน้ำทางท่อ เป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร และการสนับสนุนการขยายตลาดทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน

เราออกแบบอัตลักษณ์องค์กรใหม่แทนแบบเดิมที่ ใช้งานมาเป็นเวลา 15 ปี ในเชิงความหมาย สัญญลักษณ์ใหม่แสดงให้เห็นถึงวัฎจักรของน้ำ (Hydrologic หรือ Water Cycle) พลังและพลวัตรของน้ำ ซึ่งหมุนเวียนไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอนาคต เราได้จัดทำระบบของการใช้งานอัตลักษณ์ใหม่นี้ เพื่อให้แนวทางการประยุกต์ใช้ในสื่อต่าง ๆ
นิทรรศการเคลื่อนที่แนะนำ East Water

roll up1roll up3roll up2roll up5roll up4

ในส่วนของการสื่อสารองค์กร งานสื่อสารของอีสท์ วอเตอร์ เน้นให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจถึงขีดความสามารถขององค์กรและการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ผู้ใช้น้ำในภาคตะวันออก มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ มีความมั่นคง และได้ใช้น้ำอย่างทันการ

เราจัดทำแผนงานสื่อสาร จัดทำชิ้นงานโฆษณาและเผยแพร่ลงในสื่อต่าง ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ โดยมีลูกค้าองค์กร ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

สารคดีโทรทัศน์ แนะนำเครือข่ายท่อส่งน้ำของ East Water และขีดความสามารถในการลดน้ำสูญเสีย