เรดบูลสปิริต โครงการ CSR เพื่อส่งเสริมใจอาสาสมัคร

โครงการ CSR “เรดบูลสปิริต” เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมใจอาสาสมัครในสังคมไทย ซึ่ง สยามเมนทิส เป็นผู้ดำเนินงานสื่อสาร และการบริหารโครงการและจัดกิจกรรม CSR

ในด้านงานสื่อสาร สยามเมนทิส รับผิดชอบการสื่อสารทั้งหมดของโครงการ ตั้งแต่การผลิตชิ้นงานสื่อสาร เช่น โฆษณาโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ตลอดจนชิ้นงานสื่อสารอื่น ๆ และดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ

ในฐานะที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่บริหารโครงการ สยามเมนทิส ทำงานร่วมกับองค์กรไม่แสวงหากำไร ผู้ปฏิบัติงานสังคม และ ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานอาสาสมัครหลายรูปแบบ ตามแต่ความสนใจและเวลาว่างของกลุ่มเป้าหมาย

เราพัฒนารูปแบบงานอาสาสมัครและจัดกิจกรรม CSR ของโครงการให้น่าสนใจ ดำเนินกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้อาสาสมัครได้รับประสบการณ์ที่ดี จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ

สร้างแบรนด์ด้วยการบริหารโครงการและกิจกรรม CSR ควบคู่ไปกับการสื่อสารอย่างครบวงจร

โครงการ CSR “เรดบูลสปิริต” เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการบริหารโครงการและกิจกรรม CSR ควบคู่ไปกับการสื่อสารอย่างครบวงจร

นับแต่การเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน โครงการ CSR ?เรดบูลสปริต? ได้เติบโตจาก Concept สู่การเป็นหนึ่งใน CSR Brand ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในประเทศไทย

กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ “เรดบูลสปิริต”

ในฐานะเอเยนซี่ซึ่งรับผิดชอบในการสื่อสารโครงการ นอกจากจะทำงานสื่อสาร โฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้โครงการ CSR นี้ เป็นที่รู้จักแล้ว เรายังทำหน้าที่ในการบริหารงานและจัดกิจกรรม CSR เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้สนใจได้มีโอกาสเข้ามาทำงานอาสาสมัคร

รูปแบบของกิจกรรมอาสาสมัครในโครงการมีหลากหลาย ทั้งกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมชุมชน กิจกรรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ด้วยโอกาส

กิจกรรมเหล่านี้ ได้ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับอาสาสมัครและสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นทางสิ่ง แวดล้อมและสังคม ซึ่งสังคมไทยกำลังเผชิญหน้าอยู่่ เช่น ความมั่นคงทางอาหาร ความสำคัญของป่าชุมชน และความเข้าใจเกี่ยวกับผู้พิการทางสมองและปัญญา ผ่านทางกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ ในโครงการ และการสื่อสาร CSR สู่สาธารณชน

งานด้านการสื่อสารโครงการ CSR “เรดบูลสปิริต” ได้รับการยอมรับจากสื่อต่างประเทศว่าเป็นตัวอย่างของการสื่อสาร โครงการ CSR ที่ประสบผลสำเร็จ

เมื่อเดือนตุลาคม 2552 Media Asia ตีพิมพ์ผลการสำรวจผู้ชมโทรทัศน์ประเทศไทย ซึ่งพบว่า โฆษณา “เรดบูลสปิริต” เรื่อง “Our Hope” ซึ่งเป็นผลงานโฆษณาโครงการเรื่องที่ 2 โดยสยามเมนทิส ติดอยู่ใน 15 อันดับแรกของโฆษณาที่คนไทยจดจำได้มากที่สุด และเป็นโฆษณาโครงการ CSR เรื่องเดียวในการสำรวจทั่วเอเชียที่จัดอยู่ใน 15 อันดับแรก

ในเดือนธันวาคม 2552 มีเดีย เอเชีย ได้ยกผลงานดังกล่าวเป็นกรณีศึกษาของการสร้าง Brand ผ่านกิจกรรม CSR

แนวทางการบริหารโครงการและการสื่อสาร CSR อย่างมีบูรณาการ ช่วยเสริมแรงที่จะผลักดันสังคมในทางบวก สามารถที่จะชักจูงให้ผู้สนใจหลายพันคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ดึงดูดสมาชิกเว็บไซต์นับหมื่น และสร้างความรับรู้ในทางที่ดีและเสริมภาพลักษณ์ให้กับลูกค้าไปในเวลา เดียวกัน